Samolepící etikety, termoetikety - výroba, prodejVyber zde napřímo kategorii:
 

- etikety obyč. papír vellum   v kotoučích /sklad/

 

- termoetikety v kotoučích

 

aršíkové etikety
1000 ks a 500 ks

 

- termopásky vosk/p

 

Reklamační řád

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Mikro DTP od naší společnosti

Mikro DTP s.r.o., se sídlem Plzeň, Hřbitovní 24, PSČ 31200,

IČ: 28867921,

DIČ: CZ28867921

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23578

Adresa pro doručování: Mikro DTP s.r.o., Plzeň, Hřbitovní 24, PSČ 31200

Telefonní číslo: 776 777 966 (telefon)
377 478 540 (fax)

Kontaktní e-mail: etikety@mikrodtp.cz


 

  1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží je odevzdáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a jsou k němu přiloženy příslušné doklady nutné pro jeho užívání.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

Vadu zboží nám musíte vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zboží, a to i v případě tzv. skrytých vad, kdy lhůta určená ve větě druhé ustanovení § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se na tyto případy nepoužije.

Na zboží Vám není jako podnikateli poskytována záruka za jakost.

  1. Jaká práva z vadného plnění máte?

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo dle své volby, kterou jste nám povinni sdělit při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté, na dodání nové nebo chybějící věci, opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraníme-li vadu včas, máte právo na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).


 

  1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před převzetím věci věděli;

  • jste vadu sami způsobili.

Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;

  • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 


 

  1. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.

  • reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu, do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 4.12. 2015.


 

© Mikro DTP s.r.o. Specializovaná tiskárna a dodavatel samolepicích etiket V Plzni již od roku 1996

Domů  |  Kontakt  |  Obchodní podmínky  |  GDPR  |  Samolepící etikety  |   Termopásky